İhtiyaç Kredisi, Konut Kredisi, Taşıt Kredisi, Bankaların Kredileri hakkında finansal terimler sözlüğü KrediKazan'da

İbraname

Aklama belgesi; alacaklının borçludan her türlü alacağını aldığını ve böylece borçludan herhangi bir alacağı kalmadığını ve onu ibra ettiğini gösteren belge Örnek : Projelerde ev teslimi sırasında kredi lehdarı evi eksiksiz teslim aldığına dair ibraname belgesini imzalamalıdır.

İfa

Yerine getirme, ödeme.

İfraz

Tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz malın düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemi.

İkame Varlıklar

Nakit, TCMB tarafından ihraç edilen likidite senetleri ve bu Banka nezdinde yasal yükümlülükler dışında bulundurulan serbest mevduat, devlet iç ve dış borçlanma senetleri, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı "Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" çerçevesinde Hazine kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına üye ülkelerin merkezi yönetimleri ile merkez bankalarınca ya da bunların kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler,kurulca uygun görüle

İkamet tezkeresi

Yabancı uyrukluların Türkiye'de oturabilmelerine dair izin belgesi.

İkametgah belgesi

Bir kimsenin oturduğu yeri belirleyen ve muhtarlıkça verilen adres belgesi.

İkincil piyasa

Kıymetlerin ilk ihraçları sonrası işlem gördükleri piyasalar Örnek: T.C. Hazine Müşteşarlığı tarafından ihraç edilen borçlanma senetlerinin ihraç sonrası alınıp-satıldığı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Tahvil Bono Piyasası.

İktisap

Edinim, kazanma.

İlam

Yargı belgesi, mahkeme kararı örneği.

İlmuhaber

Tapu sicilinde, kadastro sırasında yapılan bazı hataların düzeltilmesi için, istemde bulunanın hak sahibi olduğuna kanaat getirebilmek amacıyla müdürlükçe istenen ve ilgili tarafından temin edilen, fotoğraflı ve köy muhtarlığınca imzalı, mühürlü resmi bir belge.

İmar Affı

Ülkemizdeki yoğun nüfus artışının getirdiği konut ihtiyacına yönelik arsa üretiminin karşılanamaması nedeniyle ortaya çıkan kaçak ve çarpık yapılaşmayı bir plana bağlayarak kişilerin kullanımındaki alanların mülkiyetinin belirli sınırlamalarla kullananlara dağıtımı.

İmar Planı

Nüfusu 10.000’i aşan belediyeler ile nüfusu daha az olduğu halde il merkezi olan veya gelecekte imar işleri bakımından plana gereksinimi bulunduğu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca saptanan belediyelerin “imar yasası” uyarınca yaptırmakla yükümlü olduğu fiziksel plan.

İpotek

Hak sahibine bir taşınmaz malın değerinden alacağını elde etme yetkisi veren sınırlı bir ayni hak Genellikle bir alacağı temin etmek üzere, alacaklı lehine borçlunun veya üçüncü kişinin taşınmazı üzerine ipotek konulabilir, bu durumda alacaklı alacağını alamazsa taşınmazı sattırarak ipotek bedelinden alacağını tahsil eder.

İpotek Alacağının Temliki

Borçlunun muvafakatını aramaksızın ipotek alacağının bir başkasına devri.

İpotek Derecesi

Kurulan ipoteğin hangi derecede ve sırada yer aldığını gösteren ifade.

İpotekli Borç Senedi

Taşınmaz rehni ile güvenceye bağlanmış, yetkili tapu görevlilerince taşınmaza resmen değer biçilmiş şekli ile taşınmazın değeri bağımsızlaştırılmış ve kıymetli evraka bağlanarak sürümü kolaylaştırılmış borç senedi.

İrat Senedi

Şahsi nitelikte olmayan bir alacak için karşılık gösterilen gayrimenkulle sınırlı sorumlu olmak kaydıyla resmi senetle ve tapu senedine tescil ile sadece zirai gayrimenkuller, evler ve üzerine bina inşa edilecek arsalar üzerinde kurulan bir gayrimenkul rehin senedi.

İrtifak Hakkı

Bir taşınmaz üzerinde, kullanma ve yararlanmaya rıza göstermeyi yahut mülkiyete özgü bazı hakların kullanılmasından kaçınmayı gerektiren ve diğer bir taşınmaz veya kişi yararına ayni hak olarak kurulan hukuki işlem.

İstimlak

Kamulaştırma; devlet veya kamu tüzelkişilerinin kamu yararının gerektirdiği durumlarda karşılıklarını peşin ödemek koşulu ile özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamına veya bir kısmına yasada gösterilen yöntemlere göre kamu yararına el koyması ve mülkiyetini elde etmesi.

İştira Hakkı

Alım hakkı, belli koşulların gerçekleşmesi halinde iştira sahibine malı satın alma yetkisi veren hak.

İmar durum belgesi

İlgili belediyeden alınan ve parsellerin durumunu gösteren (ticari alanlar, konut alanları, yeşil alanlar, vs.) belge.

İmar durumu

Arsa ve yapı bakımından bir imar parselinin durumunu gösteren çaplı belge olup bu belgede imar parselinin sınırları, boyutları, imar planındaki kullanım şekli, yapının teknik şartları gibi konular yer alır.

İmar inşaat alanı (yapı inşaat alanı)

Bodrumlarda iskan edilen katların %50’si ile asma kat, çekme kat ve çatı katları dahil, iskanı mümkün olan bütün katların ışıklıkları çıktıktan sonraki alanları toplamı.

İnşaat alanı kat sayısı

Yapı inşaat alanının imar parseli alanına oranı.

İnşaat kat alanı kat sayısı (KAKS)

Yapının bütün katlarındaki alanların toplamının parsel alanına oranından elde edilen sayı (Katlar alanı bodrum kat, asma kat, çekme ve çatı katı ve kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün katların ışıklıklar çıktıktan sonraki alanları toplamıdır.)

İnşaat nizamı

Cephe hatları ile belirlenmiş parsellerin son geçerli imar durumlarına göre hesaplanan bina taban alanlarına eş değer alan.

İnşaat projesi

Ana taşınmazın dış cepheleri ve iç bölümleri, bağımsız bölüm, eklenti ve ortak yerlerin ölçülerini açıkça gösteren plan.

İnşaat taban alan katsayısı (TAKS)

Taban alanının imar parseli alanına oranı.

İnşaat Tüm Risk Sigortası

Sigorta süreci içinde, sigorta konusunu teşkil eden değerlerin, inşaat sahasında bulunduğu sırada, inşaat süresinde poliçede istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması nedeniyle meydana gelecek zararları temin eden sigorta.

İntifa hakkı

Yararlanım hakkı, başkasına ait bir malda kullanma ve ürünlerinden yararlanma yetkilerine sahip olmayı içeren irtifak hakkı çeşidi Örnek : Bir ev üzerinde intifa hakkına sahip olan, o evin kiralarından yararlanır, evin maliki sadece çıplak mülkiyete sahiptir.

İpotek akit tablosu

İpotek kurulması sırasında tapu memuru tarafından yapılan ve ipoteğin durumunu gösteren resmi senet.

İpotek belgesi

İpotek akit tablosunun özetini içeren tapu memuru tarafından verilen belge.

İpotek fekki

İpoteğin kaldırılması

İpotekli tahvil

Teminat olarak taşınmazın gösterildiği tahvil.

İskan

Yapılan yapının bitmesi nedeni ile oturulmak için alınan yapı kullanım izni.

İstinaf yolu

Bitmiş bir yargıya yeni baştan başlayarak, yeniden yargılama yapılması.

İşgal

Tapu kütüğüne göre sahipsiz mal durumuna geldiği anlaşılan taşınmaz malları edinme yolu, sahipsiz taşınmaza elkonularak sahiplenilme.

İştirak halinde mülkiyet

Yasadan veya sözleşmeden ötürü birbirlerine bir ortaklık payı ile bağlı bulunan kimselerin bu ortaklıkları nedeniyle bir şeyin mülkiyetine elbirliği ile sahip olmaları ve herbirinin hakkının o şeyin tamamını kapsadığı mülkiyet biçimi.

İzale-i şuyu (paydaşlığın giderilmesi )

Herhangi bir şeyin kendisini veya satılarak bedelini paylaştırarak ortaklığı giderme.

İdari Takip

Vadesinde ödenmemiş bir borcun, mahkeme veya icraya müracaat edilmeden, borçlu nezdinde yapılacak girişimlerle tahsil edilmeye çalışılması çabasını ifade eder.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama