İhtiyaç Kredisi, Konut Kredisi, Taşıt Kredisi, Bankaların Kredileri hakkında finansal terimler sözlüğü KrediKazan'da

Garantör

Garanti veren,teminat veren, bir hususu garanti eden kimse.

Garantör limiti

İnşa halinde projelerde konutların kredilendirilebilmesi için firma garantörlüğüne esas teşkil eden özellikli kredi limiti.

Garantör mektubu

İnşa halinde projelerde bulunan konutların kredilendirilmesi işleminde inşaatı yapan firmadan inşaat bitene kadar gerçekleşebilecek müşteri ödemelerinin aksaması durumunda müşteri riskini karşılama taahhüdünü içeren mektup.

Gayrikabili rücu

Rücu edilmesi olanaksız, dönülmesi olanağı olmama.

Gayrimenkul

Taşınmaz mal.

Gayrimenkul rehni

İpotek, hak sahibine bir taşınmaz malın değerinden alacağı elde etme yetkisi veren sınırlı bir ayni hak Genellikle bir alacağı temin etmek üzere, alacaklı lehine borçlunun veya üçüncü kişinin taşınmazı üzerine ipotek konulabilir, bu durumda alacaklı alacağını alamazsa taşınmazı sattırarak ipotek bedelinden alacağını tahsil eder.

Gayrimenkulün ekspertizi

Eksperlerce (uzman kişilerce) gayrimenkul üzerinde yapılan inceleme, keşif, muayene.

Gecikme faizi

Temerrüt faizi; borçlunun borcunu yerine getirmekte gecikmesi durumunda ödemesi gereken faiz.

Geçit hakkı

Bir taşınmaz üzerinden diğer bir taşınmaz malikinin (veya tasarruf sahibinin ) geçebilmesi için kurulan ayni bir hak Tapu kütüğüne yazım ile hüküm ifade eder.

Geometrik düzenleme

İmar hukukunda ulaşım planlaması çıktılarına göre trafik düzenini sağlamak için kent mekanında yollar üzerinde ve bunların yüzeysel ve altüst kesişme ve kavşaklarında yapılan ayrıntılı düzenleme.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama