İhtiyaç Kredisi, Konut Kredisi, Taşıt Kredisi, Bankaların Kredileri hakkında finansal terimler sözlüğü KrediKazan'da

Kapital

Sermaye, anapara.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi

Arsa sahibinin arsasına ait belli payları müteahhide ve üçüncü kişiye devretme, müteahhidin ise bu paylar karşılığında arsa üzerinde bağımsız inşaat bölümleri yapma ve bu bağımsız bölümlerden arsa sahibinin payına ait olan kısmını sözleşme şartlarına göre (genellikle anahtar teslimi) devretme borcu altına girdiği bir sözleşme türü.

Kat maliki

Kat mülkiyetinde bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına sahip kişi.

Kaza sigortası

Sigorta ettirenin maruz kalacağı herhangi bir kaza, hastalık, maddi menfaatlerini haleldar edecek herhangi bir olay, işkazaları yahut nevi ve mahiyeti muayyen başka bir kaza sebebiyle ölümü veyahut geçici veya daimi surette çalışma kudretinden veya olanağından yoksunluğu halinde gerek sigorta ettirene, gerek mirasçılarına veya yerine geçmiş olanlara ve gerek belli veya çeşitli hak sahiplerine muayyen sermaye ödenmesini veyahut gelir bağlanmasını ; bir prim karşılığında sigortacıya yükleyen sözleşme.

Kefalet

Kefil olma, kefillik.

Kefillik sözleşmesi

Kefilin, bir kimsenin alacaklısına karşı o kimsenin borcunun yerine getirilmesini sağlamak yükümü altına girdiği sözleşme.

Kentsel gelişme alanı

İmar planı sınırı içinde kalan ve imar planı raporunda belli edilen süre içinde kentin gelişmesine ayrılan alanlar.

Kira

Bir taşınır ya da taşınmaz malın bir bedel karşılığında başka bir kişinin kullanımına sunulması.

Kira sözleşmesi

Kiralayanın kendisine ödenen bedel karşılığında taşınır veya taşınmaz malın kullanılmasını belli bir zaman için kiracıya devretmesi sözleşmesi.

Konut alanı

Konut inşa edilebilir alan.

Konut finansman kuruluşları

Konut finansmanı amacıyla doğrudan tüketiciye kredi kullandıran ya da finansal kiralama yapan bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından konut finansmanı faaliyetinde bulunması uygun görülen finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketleri.

Konut hakkı

Devletin, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılamak için gerekli tedbirleri alması ve toplu konut teşebbüslerini desteklemesi.

Konut yapı kooperatifi

Arsa ve arazi satın alıp birleştirerek imar planına uygun bir biçimde böldürerek altyapı, plan, proje ve maliyet hesapları hazırlayıp ortaklarına konut yaptıran kuruluşlar.

Kooperatif

Tüzel kişiliğe sahip olmak üzere, ortaklarının belirli ekonomik yararlarını ve özellikle meslek ve geçimlerine ait gereksinmelerini, karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet biçimi ile sağlayıp korumak amacıyla kurulan, değişir ortaklı ve değişir sermayeli kuruluşlar.

Kök tapu kaydı

Bir tapu kaydının esas itibariyle kaynaklandığı tapu kaydı, ilk tapu kaydı.

Kredi bakiyesi

Kalan kredi borcu.

Kredi Ödeme Güvencesi Sigortası

Kredi müşterilerinin istek dışı işsizlik veya hastanede yatma durumlarında belirli süre (6 ay) boyunca kredi taksitlerini ödeyen, hayat sigortası teminatını da kapsayan sigorta türü.

Kredi riski

Borçlu kişi veya kuruluşun anlaşma şartları dahilinde taahhüt ettiği yükümlülükleri yerine getirmeme olasılığı.

Kredi sözleşmesi

Kredi verenin, belli bir miktara kadar belirli olan veya olmayan bir zaman içinde, bazı koşullarla kredi alana, kredi kullandırmayı, kredi alanın da bu krediyi hangi şartlarla geri vereceğini taahhüt ettiği çerçeve sözleşme.

Kredibilite

Kredi itibarı, güvenilirlik.

Kadastro

Arazi ve arsaların yerini, alanını, sınırlarını ve sahiplerini belirtip plana bağlama işlemi.

Kamulaştırma

Devlet veya kamu tüzel kişilerinin kamu yararının gerektirdiği durumlarda karşılıklarını peşin ödemek koşulu ile özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamına veya bir kısmına yasada gösterilen yöntemlere göre kamu yararına el koyması, mülkiyetini elde etmesi.

Kanuni İpotek

Kurulması bir kanun hükmü tarafından öngörülmüş ipotek Örnek : Satış, taksim, ölünceye kadar bakma akdi gibi bazı işlemlerde kanuni ipotek kurulması istenebilir.

Kanuni Mirasçılar

Medeni Kanun tarafından öngörülmüş mirasçılar (Medeni Kanun 495 vd.)

Kat İrtifakı

Bir arsa üzerinde yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir veya birden çok yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, salon ve depo gibi ayrı ayrı ve başlı başına kullanmaya elverişli bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, o arsanın maliki veya paydaşları tarafından arsa payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkı.

Kayıtlı Değer

Emlak Vergisi Kanuna göre belirlenmiş değere, üzerinden geçen her yıl için yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunan değer.

Kefil

Bir borcun ödenmemesi durumunda ilgili borcu ödeyeceğine dair taahhüt veren kişi, garantör.

KKDF

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu.

Konut Sigortası

Konuta ait lokasyon, yaş ve diğer tehlike faktörlerinin göz önünde bulundurularak, ortaya çıkan risklere karşılık konutu ve içinde bulunan eşyaları kapsayan sigorta türü.

Kredi Kayıt Bürosu (KKB)

Bankalar arasında kredi müşterileri ile ilgili ödeme bilgilerinin yer aldığı, istihbarat yapılmasını sağlayan sistem.

Kredi Kartı

Kredi kartı bir ödeme aracıdır. Kredilendirme imkanı ise sadece gerekli durumlarda kullanılmak üzere eklenmiş bir yan fonksiyondur. Bankaların kredi kullanmak isteyenlere %1 ile % 2.5 oranında faizlerle sunduğu çeşitli alternatif kredi türleri bulunmaktadır. Kredi kartları tüm kullanıcılarına, ödemelerini faizsiz olarak maksimum 1 ay süreyle yapma imkanı tanımaktadır. Aynı zamanda alışverişlerde kazandırdığı, nakit para gibi harcanabilen çeşitli ödüllerle, aile bütçesine katkıda bulunmaktadır. Bugüne kadar,

Kart Çıkaran Kuruluş (Issuer)

Sahip olduğu lisansa istinaden kart düzenleyip veren bankalar ve diğer kuruluşlardır.

Kart Hamili

Banka ve kart çıkartmaya yetkili kuruluş ile yaptıkları sözleşme dahilinde tarafına kart verilen kişidir.

Kartlı Sistem Kuruluşu

Kredi kartı veya banka kartı sistemini kuran ve bu sisteme göre kart çıkarma veya kart kabulü konusunda üye işyeri anlaşması yapma yetkisi veren kuruluşlardır

Konut Kredisi

Konut almak için banka vb. kurumlardan belli bir vadeye yayılmış olarak ödünç alınan para.

Kredi Limiti

Açılan kredinin en üst miktarı.

Kabul Kredisi

Kabulün vadesinden önce poliçeyi kabul eden bankaya belirli bir tarihte belirli bir tutarın ödeneceğine dair anlaşmadan sonra bankanın açtığı kredi.

Kredi Mektubu

Bankaların veya mali kuruluşların müşterilerine ticari işlemlerle ilgili kredi hesabı açtırmak için şubelerine veya muhabirlerine gönderdikleri yazı, akreditif.

Kredi Sözleşmesi

Banka veya mali kuruluşların kredi açarken müşteriyle yaptıkları sözleşme.

Kiralama

Bir taşınır veya taşınmazın kullanım hakkının belli bir süre için ve belli bir kira karşılığında kiracıya verilmesi.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama