İhtiyaç Kredisi, Konut Kredisi, Taşıt Kredisi, Bankaların Kredileri hakkında finansal terimler sözlüğü KrediKazan'da

Malik

Mülkiyet hakkı sahibi, bir şeye sahip olan kişi.

Merhun

Rehinli mal.

Mevkii

Yer, mahal.

Mevzii imar planı

"Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması gereğinin ve sınırlarının ilgili idarece belirlenmesi halinde, bu Yönetmeliğin plan yapım kurallarına uyulmak üzere yapımı mümkün olan, yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan sınırları dışında, planla bütünleşmeyen konumdaki, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlayan, raporuyla bir bütün olan imar planı” ( 02/09/1999 tarihli İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine ait esaslara dair Y

Mortgage

Konut kredisi; konut edinimi amaçlı, evin değerinin bir bölümü peşinat olarak verilerek uzun vadede ödenmesine imkan sağlayan, belirli kanun çervesinde işlem yapılan kredi türü.

Muaccel

Vadesi gelmiş, ödenmesi gereken hale gelmiş.

Muaccelliyet

Borç alacak ilişkilerinde vadenin dolması ya da şartın gerçekleşmesi gibi sebeplerle, borcun borçludan resmen istenebilir hale gelmesi.

Muafiyet

Yükümlülük dışında tutulmuş.

Mukim

Oturan, ikamet eden.

Mücavir alan

Belediye sınırlarına komşu, İmar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve sorumluluğu altına verilmiş alan.

Mücbir sebep

Zorlayıcı nedenler, önceden gözönüne alınmasına ve bunun sonucu olarak ortadan kaldırılmasına olanak bulunmayan ve dış bir etkiden ileri gelen olay.

Müeccel

Vadeli, zamanı henüz gelmemiş.

Müecceliyet

Borcun bir vadeye bağlanması.

Müşterek mülkiyet

Birkaç kişinin bir şeye ortak olarak malik olmaları ve paylarının fiilen bölünmemiş olması durumundaki ortaklık.

Müteselsil kefalet

Kefili asıl borçlu gibi borcu ödemeye yükümlü hale getiren kefalet türü Bu kefalet şeklinde alacaklı asıl borçluya başvurmadan ve rehinleri paraya çevirmeden müteselsil kefile başvurabilir.

Müteselsil kefil

Borçlu ile birlikte asıl borçlu gibi borcun tamamını ödemeyi üstlenen kişi.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama