İhtiyaç Kredisi, Konut Kredisi, Taşıt Kredisi, Bankaların Kredileri hakkında finansal terimler sözlüğü KrediKazan'da

Sabit faiz

Borç süresince belli bir faiz oranının uygulanması, faiz oranının değişmeden uygulandığı durum.

SİT alanları

Kentsel ve çevresel alanlarda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korumak Kanunu ve İmar Kanununda tanımlanan ve usulüne uygun olarak tesbit ve tescil işlemleri tamamlanan Tarihsel, Arkeolojik, Doğal sitler ile kentsel sit alanlarında yerleşme fiziksel planları ile koruma ve kullanmaya ilişkin özel hükümler getirilen alanlar.

Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (SÖBF)

Konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması ve bu kapsamdaki kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kredi kullandırılması halinde kredi sözleşmesi yapılmadan önce tüketicilere verilmesi zorunlu olan bilgi formu.

Subasman

Bir inşaatın temelinin üzerindeki ilk kısım, bunun üzerine inşaat normal kısmı yapılır.

Sükna hakkı

Oturma hakkı, bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi.

Son Ödeme Süresi

Yaptığınız harcamaların faize tabi tutulmadığı, genellikle 10 gün olarak belirlenen süreçtir. Örneğin, kredi kartınızın hesap kesim tarihi 1 Mayıs ise ve siz kart borcunuzun tamamını son ödeme tarihi olan 11 Mayıs'a kadar ödediyseniz, hiçbir faiz uygulamasına tabi tutulmazsınız.

Satış Belgesi

Kartla yapılan işlemlerle ilgili olarak üye işyeri tarafından düzenlenen, kart hamilinin işlemden doğan borcunu ve diğer bilgileri gösteren ve kart hamili tarafından imzalanan belgedir.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama