İhtiyaç Kredisi, Konut Kredisi, Taşıt Kredisi, Bankaların Kredileri hakkında finansal terimler sözlüğü KrediKazan'da

Taahhütname

Kendi nam ve hesabına bir gerçek kişiye veya tüzel kişiye karşı sözleşmeli veya sözleşmesiz bir işin yapılmasının veya bir şeyin tesliminin yüklenilmesi belgesi.

Taban bina alanı

Yapının parsele oturacak bölümünün yatay izdüşümünde kaplayacağı azami alan.

Tabii zemin

Arazinin toprakları çıkarılarak alınmamış (hafredilmemiş ) veya doldurulmamış doğal durumu.

Tahdit

Hudutlandırma, sınırlandırma.

Tahdit edilmiş saha

Bir devletin, çeşitli amaçlarla içinden geçilmesini veya üzerinden uçulmasını yasakladığı veya bazı şartlara bağladığı bölge, sınırlandırılmış alan.

Tahsis belgesi

Bazı taşınmazların kime tahsis edildiğini gösteren belge.

Taksim davası

Ortak mülkiyette bulunan bir malın ortaklar arasında dağıtılmasını amaçlayan dava.

Taksit

Bir borcun belli zamanlarda ödenmesi gerekli parçalarından her biri.

Tapu

Arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi bir belge, Tapu senedi.

Tapu kaydının tashihi davası

Tescilin, gerçek hak durumuna uymaması durumunda ayni hakları zarara uğrayan kişinin tapudaki kaydın düzeltilmesi için açtığı dava.

Tapu senedi

Taşınmaz malın tasarrufunda mülkiyetin delili olan ve tapu dairelerince maliklere verilen , içerisinde malikin adı, taşınmazın durumu , sınırları, ölçüsü ve değeri belirtilen belge.

Tapu Sicil Müdürlüğü

Taşınmaz mallara ilişkin akit ve tescil işlemlerini yapmak ve tapu sicilini mevzuatına göre tutmakla görevli her il ve ilçede kurulmuş bulunan müdürlükler.

Tapu sicili

Taşınmaz mallar üzerindeki hakların durumunu gösteren tapu kütüğü.

Tapu sicilinin aleniği (açıklığı)

İlgisi olduğunu ispat eden herkesin, tapu kütüğüne bakabilmesi ve kendisince önemli sayfaların gerekli belgeleriyle birlikte tapu memuru tarafından kendisine verilmesini isteyebilmesi.

Tapu takyidatı

Bir mülkün üzerinde herhangi bir şerhin veya borcun olup olmadığını gösteren, tapudan alınan belge.

Tapuya itimat ilkesi

Tapu sicilindeki kayıtlara dayanılarak geçerli hak sahibi olunabileceği ilkesi.

Tasdik

Onaylamak

Tashih

Düzeltme; resmi bir kütüğün , bir hukuki işlemin düzeltilmesi.

Tasnif

Sınıflandırma, bölümlendirme.

Tazmin

Ödeme, zararını ödeme.

Teknik şartname

Yapının teknik özelliklerini, teknik sınırlamalarını, dizayn özelliklerini, kullanılan malzemeler gibi teknik detayları içeren şartname.

Temel üstü ruhsatı

Binanın doğru kurulduğunu gösteren belge.

Temellük

Devralma, mülk edinme.

Temerrüt

Borcun ödemesinde gecikme.

Teminat

Bir borcun zamanında ve uygun biçimde ödeneceğini sağlayan işlem, belli bir işlem için verilen garanti.

Tenkisi bedel davası

Kira, kamulaştırma vs bedelini yüksek bularak, bu bedelin indirilmesi için açılan dava.

Toplu konut fonu

Konut sorununu çözmek ve toplu konut yapımını hızlandırmak amacıyla oluşturulan fon.

Tutulu Satış

Bir taşınmazın ipotek edilmek suretiyle uzun vadeli krediyle satın alınması, tutsat.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama