İhtiyaç Kredisi, Konut Kredisi, Taşıt Kredisi, Bankaların Kredileri hakkında finansal terimler sözlüğü KrediKazan'da

Yapı düzeni

Yapı imar alanı.

Yapı inşaat alanı

Bodrumlarda iskan edilen katların %50 si ile asma kat, çekme kat ve çatı katları dahil, iskanı mümkün olan bütün katların ışıklıkları çıktıktan sonraki alanları toplamı.

Yapı kullanım izni

İskan izni, Belediye tarafından, binanın onaylı projeye uygunluğu denetlendikten sonra verilen belge.

Yapı ruhsatı

Belediye sınırları içinde kalan yerlerde inşa edilecek yapılar için Belediye İmar Kanunu, İmar Planı ve Yönetmelik hükümleri ile yapı sahibi, yapı müteahhidi, şantiye şefi, tüm proje müellifleri ve yapı denetim kuruluşu yetkilisi, denetim sorumlusu mimar veya mühendisin imzaları alınarak usulüne uygun olarak düzenlenen belge.

Yapılaşma hızı

Belirli bir gayrimenkulün bulunduğu ada,pafta veya parselde İmar mevzuatına uygun olarak gerçekleşen yapılaşmanın hızı.

Yapılaşma oranı

Belirli bir gayrimenkulün bulunduğu ada, pafta veya parselde İmar mevzuatına uygun olarak gerçekleşen yapılaşmanın yüzdesi.

Yap-Satçı

Kendine ait bir arsa üzerinde veya başkalarından almış olduğu arsaya kat karşılığı konut yapan kişi.

Yasal Takip

Kredi borcu olan bir kişininborcunu vadesinde ödememesi durumunda sözleşme ve yasa gereği borcun tahsil işleminin yerine gelmesi. Yasal takip başlamadan önce, ilk 30 günlük gecikmeden sonra borçlu öncelikle yakın izleme diye adlandırılan sisteme geçer ve yeni bir kredi kullandırılması engellenir.

Yerleşme alanı

İmar planı sınırı içindeki yerleşik ve gelişme alanlarının tümü.

Yeşil saha

Şehir imar planlarında toplumun yararlanması için ayrılan ve üzerinde inşaat yapılması mümkün olmayan, hizmet alanı (park,bahçe vs) olarak ayrılmış alan.

Yıkım kararı

İmar planına göre yapılmayan veya yıkılmadığı takdirde eskiliği nedeniyle kendiliğinden yıkılma ve kişilere zarar verme tehlikesi içinde bulunan binanın yıkılması kararı.

Yıllık Maliyet Oranı

Kredi veren ve tüketici tarafından kabul edilmiş olan faiz, ücret, masraf ve kamusal yükümlülükler dahil tüm taahhütlerin bugünkü değerlerinin yıllık olarak toplamına eşit olan oranı.

Yönetim planı

Kat mülkiyetinde ana taşınmazın yönetimini düzenleyen, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 28.maddesine göre düzenlenen ve kat maliklerinin imzalarını içeren belge.

Yıllık Faiz Oranı (Yıllık Yüzde Oranı)

Ödenmemiş bakiyeye uygulanan yıllık faiz oranıdır.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama